Taiwan

Great Sound Co.,Ltd
10F.-1, No.27,Mincyuan W. Rd.Taipei.104
Taiwan

Phone: +886 2 2595 9637
Fax: +886 2 2536 8436
Trustech Co., Ltd.
1F.No.8 Lane 347 JhongJheng Rd
SinJhuang City, Taipei R.O.C.242
Taiwan

Phone: +886 2 27192102
Fax: +886 2 25460277